Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of het downloaden van informatie in welke vorm dan ook van Beauty & Trends.

2. Akkoordverklaring
Indien u deze gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd de website van Beauty & Trends te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van de website van Beauty & Trends geeft u daarmee aan de onderhavige gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

Beauty & Trends is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot de website van Beauty & Trends te ontzeggen.

3. Wijziging
Beauty & Trends is te allen tijde gerechtigd de informatie op website van Beauty & Trends en deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Beauty & Trends adviseert u de Algemene Gebruiksvoorwaarden van Beauty & Trends regelmatig te raadplegen.

4. Doel
Beauty & Trends beoogt de bezoeker informatie te verstrekken over producten in de breedste zin des woord. Op de door Beauty & Trends aangeboden producten zijn de voorwaarden van Beauty & Trends van toepassing. Op de producten en diensten die in de webshop van Beauty & Trends en (mede) op websites door partners van Beauty & Trends Partnerprogramma worden aangeboden zijn de Voorwaarden van de desbetreffende partner meestal aanvullend van toepassing. Bij de bestelling van gecombineerde pakketten via Beauty & Trends zijn de voorwaarden van Beauty & Trends respectievelijk van haar partners gecombineerd van toepassing, naar gelang het door Beauty & Trends of haar partner geleverde deel van het pakket. Beauty & Trends streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Daar Beauty & Trends de informatie op de website van Beauty & Trends met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

5. Hyperlinks
a. De website van Beauty & Trends bevat hyperlinks naar dochterwebsites van Beauty & Trends. Indien voor de gelinkte website van die betreffende dochter andere gebruiksvoorwaarden gelden, dan gaan die gebruiksvoorwaarden voor en hebben de onderhavige Gebruiksvoorwaarden een aanvullende werking.
b. Beauty & Trends kan hyperlinks naar website van partners van Beauty & Trends en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt. Beauty & Trends is niet verantwoordelijk voor deze website en het feit dat Beauty & Trends deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die website goedkeurt.

6. Eigendom
Alle rechten op de website van Beauty & Trends en alle informatie op deze website berusten volledig bij Beauty & Trends haar partners en adverteerders. Beauty & Trends behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft ten alle tijden eigendom van Beauty & Trends, haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina’s van Beauty & Trends geldt: Copyright 2011 © X-clusive Deals all rights reserved.

7. Informatie
Beauty & Trends website en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina`s van Beauty & Trends zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Beauty & Trends. Het is niet toegestaan informatie die van Beauty & Trends website wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaar te maken, te verbinden met andere website, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.

8. Gebruiksrecht
Beauty & Trends verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan Beauty & Trends te gebruiken voor onrechtmatige handelingen, dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om Beauty & Trends te kunnen raadplegen en Beauty & Trends in zoekmachines vindbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om Beauty & Trends te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door en bijbehorende pagina`s worden ontsloten. Bovendien is het verboden Beauty & Trends al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van Beauty & Trends voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronisch berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.

9. Beveiliging
Beauty & Trends spant zich in om haar website of de server waar haar website op staat naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma`s.

10. Plaatsing berichten
De berichten die de bezoeker van Beauty & Trends.nl achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van Beauty & Trends te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. Beauty & Trends staat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. Beauty & Trends is ten alle tijden gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, verwijderen of wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken.

11. Aansprakelijkheid
Beauty & Trends sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de website van Beauty & Trends, in het bijzonder als gevolg van schade in breedste zin des woord door gebruik van de producten Beauty & Trends aanbiedt op haar website. Tevens sluit Beauty & Trends iedere aansprakelijkheid uit als gevolg van het gebruik van de informatie op de website van Beauty & Trends of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf de website van Beauty & Trends, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om de website van Beauty & Trends te kunnen raadplegen, tenzij en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Beauty & Trends.

12. Conversie
Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling, welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

13. Verkoop producten
Voor de verkoop van producten op de website van Beauty & Trends gelden deze en de aldaar genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van de website van Beauty & Trends worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Lelystad.


Definities:

Beauty & Trends, gevestigd en kantoorhoudende te Almere. Hierna te noemen Beauty & Trends welke zijn producten aanbiedt op de website van Beauty & Trends is te vinden op www.beautyandtrends.nl.

Consument (-en)
Een door Beauty & Trends geregistreerde rechtspersoon of natuurlijke persoon, door of namens wie een product besteld is of producten bestelt zijn.

Bestelling(-en)
Een door Beauty & Trends en name van de Consument geregistreerde bestelling van één of meerdere producten.

Product(-en)
Een Product van Beauty & Trends, dat volgens genoemde website van Beauty & Trends op basis van deze Voorwaarden geleverd kan worden. De Producten van Beauty & Trends zijn te vinden op de website van Beauty & Trends

Zending (-en)
Eén of meerdere Producten, in de door of in opdracht van Beauty & Trends voor verzending geschikte verpakking.


Voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Beauty & Trends en een Consument waarop Beauty & Trends deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1. Bestelling
Beauty & Trends behoudt zich het recht voor om consument(-en) niet als zodanig registreren, c.q. om één of meerdere Bestellingen niet uit te voeren. Beauty & Trends zal van dat recht gebruik kunnen maken wanneer een gerechtvaardigd belang van Beauty & Trends hier aanleiding toe geeft. Beauty & Trends dient zijn beslissing gevraagd door de Consument nader te motiveren.

2. Aflevering en vervoer
Beauty & Trends draagt het risico van beschadiging of verlies van de Producten tot het moment van aflevering van de Zending(-en) aan het overeengekomen adres, mits hier naar een correcte adressering is opgegeven door de consument.

a. Indien aflevering op het overeengekomen adres niet mogelijk blijkt te zijn, zal Beauty & Trends de zending in overeenstemming met de voor de zending geldende procedure behandelen en de Consument daarover informeren. Kosten die worden gemaakt voor zending(-en) aan het overeengekomen adres die door foutief opgegeven adresgegevens door de consument retour worden gezonden zijn voor rekening en risico van de Consument.

b. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.

c. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument. De consument zal in dat geval alle verschuldigde kosten voor zijn rekening nemen.

d. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen kan de Consument zich niet op een termijn of tijdstip van aflevering beroepen.

3. Retourzendingen
a. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.

b. Wanneer de consument het product wil retourneren, dient de consument dit eerst te melden door contact Beauty & Trends op te nemen. Dat kan via: info@beautyandtrends.nl.

c. Indien is aangetoond dat de retournering in de daarvoor gestelde termijn niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Beauty & Trends de keuze het bestelde product tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

d. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 7 dagen na aflevering aan Beauty & Trends te retourneren. Retourzendingen worden in dat geval pas geaccepteerd indien de producten ongeopend zijn en vrij van beschadiging zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de consument komen.

e. Weigering en retourzending zijn mogelijk in de volgende gevallen: de inhoud van de zending is niet in overeenstemming met de bestelling of de verpakking van de zending is uiterlijk ernstig beschadigd.

f. Retourzending zal steeds binnen 7 dagen na aflevering moeten plaatsvinden. Een verpakking, die geopend is geweest, dient voor retourzending zorgvuldig te worden gesloten. Indien de oorspronkelijke verpakking van de zending niet meer bruikbaar is zal de consument de inhoud van de zending zorgvuldig her-verpakken in een verpakking, die tenminste gelijkwaardig is aan de oorspronkelijke verpakking. Als de onderdelen zoals tubes of andere te openen producten geopend en dus gebruikt zijn dan is er geen retourzending meer mogelijk.

g. Indien de consument ten onrechte gebruik heeft gemaakt van het recht op retourzending, heeft Beauty & Trends het recht aan de consument alle bijkomende kosten in rekening te brengen. Beschadiging of verlies van producten tijdens retourzending is voor rekening en risico van de consument.

h. Indien de consument gebruik wil maken van de niet goed-geld-terug garantie die nadrukkelijk geldt voor de cosmetische producten van Beauty & Trends dient hij of zij foto`s te maken voor de eerste (bleek of behandel)sessie en na de laatste (bleek of behandel)sessie. Deze foto`s moeten worden gemaakt met vergelijkbare verlichting. De consument kan van deze niet goed geld terug garantie gebruik maken nadat hij of zij de aanbevolen (zie gebruiksaanwijzing of FAQ van het desbetreffende product) hoeveelheid heeft gebleekt of behandeld en er geen resultaat zichtbaar is.

4. Eigendomsvoorbehoud
In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek behoudt de verkoper de eigendom op de aan de koper verkochte goederen tot alle door de koper aan de verkoper verschuldigde facturen of kosten volledig vereffend zijn.

5. Betalingswijze
a. Levering vindt, tenzij anders overeengekomen, plaats via één van de betalingsmogelijkheden op de website of door vooraf overmaken. Levering geschiedt onder het recht van eigendomsvoorbehoud totdat de consument de factuur volledig heeft voldaan. De Consument betaalt direct via een van de betalingsmogelijkheden op de website of door vooraf overmaken aan Beauty & Trends te Almere. Na een succesvolle transactie via een van de betalingsmogelijkheden of vooraf overmaken zullen de goederen zoals boven omschreven worden geleverd.

b. Alle prijzen zijn inclusief BTW en aangegeven in euro`s.

6. Bijzondere rechten van Beauty & Trends
a. Door enkele overschrijding van een eventueel overeengekomen betalingstermijn is de consument in verzuim.

b. Indien de consument na ingebrekestelling (met inachtneming van een redelijke termijn) in verzuim blijft, heeft Beauty & Trends, onverminderd haar overige wettelijke en contractuele rechten, gedurende onbepaalde tijd het recht om geen nieuwe bestellingen meer te accepteren en om de uitvoering van alsdan reeds gedane bestellingen op te schorten of te annuleren.

7. Registratie gegevens consument
De consument verklaart zich er mee akkoord, dat Beauty & Trends ten behoeve van zijn bedrijfsvoering gegevens met betrekking tot de consument opneemt in één of meerdere registraties. Op verzoek zal Beauty & Trends informatie omtrent doel en gebruik van zulke registraties aan de consument verstrekken.

8. Allergieën en medicatie
Bleeksystemen en gels voor tanden bleken mogen niet gebruikt worden onder de volgende omstandigheden. Als u medicijnen gebruikt die reageren met de ingrediënten van dergelijke gel en / of poeders voor tanden bleken. Als u allergisch bent voor de ingrediënten van deze tandenbleek middelen. Als u last heeft van oraal gerelateerde ziektes. Heeft u hierover vragen raadpleeg dan uw dokter. Ingrediënten staan in de gebruiksaanwijzing en / of op de verpakking van het desbetreffende product. Bleekproducten mogen niet gebruikt worden onder de volgende omstandigheden. Als u medicijnen gebruikt die reageren met de ingrediënten van deze producten. Als u allergisch bent voor de ingrediënten van deze cosmetische middelen. Als u last heeft van oraal huid en / of oog gerelateerde ziektes. Heeft u hierover vragen raadpleeg dan uw dokter. Ingrediënten staan in de gebruiksaanwijzing en / of op de verpakking van het desbetreffende product.

9. Toepasselijk recht
Op alle door Beauty & Trends gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

10. Geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Beauty & Trends indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

11. Mailing, acties en nieuwsbrieven
a. Alle klanten die bij ons een product hebben aangeschaft kunnen worden bericht over aanbiedingen die wij relevant vinden aan de desbetreffende klant. Deze mailing wordt maximaal 6 maal per maand verstuurd aan de klant. De klant gaat akkoord met deze nieuwsbrief door middel van het aanvinken van de algemene voorwaarden knop.

b. De bezoeker gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden als deze zich aanmeldt voor acties of andere inschrijvingen op website van Beauty & Trends. Bezoekers die zich aanmelden voor de nieuwsbrief kunnen nieuwsbrieven ontvangen alsmede relevante acties van producten aangeboden op website van Beauty & Trends.

Disclaimer

Alle informatie op de website Beauty & Trends zijn zorgvuldig samengesteld. Het is echter niet uit te sluiten dat bepaalde informatie niet juist, onvolledig en/of niet up to date is. Product specificaties en afbeeldingen zijn onder voorbehoud. Beauty & Trends heeft zowel het recht, als ook de plicht, onderkende foutieve informatie te corrigeren.

Beauty & Trends noch haar partners zijn voor onjuiste informatie aansprakelijk. Beauty & Trends is evenmin aansprakelijk voor informatie en prijzen welke door derden op de website zijn geplaatst, zoals tarieven, mededelingen en/of de gevolgen van hierdoor ontstane transacties.

Copyright 2022 © Beauty & Trends all rights reserved.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2011 - 2022 beautyandtrends | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel